Australia
Emily Kame KngwarreyeAustralia
Mavis WayneAustralia
Ronnie TjampitjinpaAustralia
Aboriginal

 

USA
Kathy Ferdon

 

USA
Kathy Ferdon